20.1.14

Uno Cynghorau – Colli Iaith? (A sawl sylw arall)

Agor y cyfrifiadur bore ma, dwylo'n crynu, beth fydd canlyniad yr adroddiad Williams am uno cynghorau, yn neilltuol ambyti Ceredigion. Dwi'n trist fel 'ny, ac efallai dylse fi ffindo rhywbeth fwy cyffrous! Ond...
Mae'r prif awgrymiad, yn pendant ar ol y BBC, (http://www.bbc.co.uk/newyddion/25808987) yn cynnwys uno Ceredigion a Sir Penfro! Rhywbeth a do'n i fyth yn disgwyl; roedd llawer yn son am ail-enedigaeth yr hen awdurdodaeth Dyfed, gan uno Ceredigion, Sir Gar a Sir Benfro. Teimlwyd tro diwethaf bod yr awdurdodaeth hwn yn llawer rhy fawr, er enghraifft mae Aberystwyth yn bron a 50 milltir o Neuadd Cyngor Sir Caerfyrddin, lle cynhaliwyd y cyfarfodydd, a boddwyd llais Ceredigion fel sir sydd yn unigryw yng Nghymru. O dan y drefn newydd, mae'n edrych yn waeth efallai! Mae'r pencadlys Cyngor Sir Benfro yn Hwlffordd, sydd yn dros 60 milltir o Aberystwyth. Ar ol traveline Cymru, mae'n cymryd ar leia 2 awr 52 munud i deithio o Aberystwyth i Hwlffordd ar ddau bws. Yn fy nhyb i, mae gwleidyddiaeth lleol yn llai effeithiol pan mae'n bell o bobl lleol, ac hoffwn i weld llywodraethu'n mynd yn fwy lleol yn hytrach na mwy pell.

Ond o ran y Gymraeg, mae'r sefyllfa yn bregus iawn. Yn diweddar, mae ymdrechion wedi digwydd i gynyddu defnydd y Gymraeg yn y Cyngor Sir, ac roedd gobeithion mawr y bydd Ceredigion yn dilyn enghraifft Cyngor Sir Gwynedd a gwneud y Gymraeg yn iaith weinyddol y Cyngor Sir, hynny yw, gwneud eu gwaith i gyd yn Gymraeg ac wedyn danfon cyfathrebiadau allanol i'r cyfieithwyr i'w gwneud yn ddwyieithog. Yng Ngwynedd, cydnabyddir yn weddol eang mae hynny wedi gwneud lot i leihau'r cwymp yn siaradwyr Cymraeg, ac wedi cryfhau'r Gymraeg o amgylch Caernarfon, lle mae swyddfeydd y cyngor. Byddai hynny'n cam naturiol ac hynod o gymorthgar mewn sir lle mae argyfwng ieithyddol enfawr ond mae dal bron ag hanner y poblogaeth yn medru'r Gymraeg.
Ond yn Sir Benfro, mae dim ond 19% o'r boblogaeth yn medru'r Gymraeg. Wrth cyfrifo'r canran sy'n siarad Cymraeg yn yr awdurdodaeth newydd, gan ddefnyddio data o'r cyfrifiad 2011, mae 30% sy'n siarad Cymraeg:


Poblogaeth Nifer sy'n siarad Cymraeg Canran sy'n siarad Cymraeg
Sir Benfro 118,392 22,786 19.2%
Ceredigion 73,847 34,964 47.3%
Penfrodigion 192,239 57,750 30.0%
Tra'n deall mae 30% sy'n siarad Cymraeg dal yn nifer sylweddol, mae hynny'n codi pryderon arnaf, am ddefnydd yr iaith Gymraeg yn y cyngor. Gan dybio byddai gweithwyr y Cyngor yn efelychu'r poblogaeth ar ei chyfan, dwi'n meddwl mae'n debyg fe welwn ni llai o Gymraeg fel iaith weinyddol, gyda chanlyniadau negyddol i'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob maes.

Perygl arall yw'r tueddiadau i ganoleiddio popeth, a'r tueddiad naturiol i'r bartner mwyaf mewn unrhyw 'perthyas' o'r fath i drio trefnu popeth ar ei thelerau ei hunain. Fel gwelir yn y bwrdd uwchben, mae Sir Benfro gyda llawer fwy o boblogaeth na Cheredigion, ac felly dwi'n meddwl mae'n debyg bydd y mwyafrif o'r uwch-swyddogion yn dod o Gyngor Sir Penfro, gyda'u holl hen arferau (gyda llaw, swn i ddim disgwyl yn gwahanol gan neb!), ac bydd yn naturiol iddynt trio cadw eu hadrannau yn Sir Benfro, lle mae nhw eisoes. Mae'n bosib byddai'r fath tueddiadau yn lleihau'r cyfleoedd yng Ngheredigion, yn yr ardaloedd Cymraeg ac yn arbennig yn Aberystwyth, tref a fydd ar y cyffuniau. Mae Aberystwyth wedi gweld buddion economaidd yn sgil y newid o'r drefn Dyfed i'r drefn Ceredigion, gan gynnwys sefydlu swyddfeydd y Cyngor ar Boulevard St Brieuc, ac fe fyddai'n drist petai ail-drefnu llywodraeth lleol yn peryglu hyn drwy symud “y canol” llawer pellach i ffwrdd.

Mae gan y ddau awdurdodaeth agweddau gwahanol tuag at addysg hefyd. Dim ond tuag wythnos yn ol, gwrthododd Cyngor Sir Benfro agor ail ysgol Gymraeg uwchradd yn y sir http://www.golwg360.com/newyddion/addysg/133941-sir-benfro-dim-cytundeb-ar-ysgol-uwchradd-gymraeg-newydd Ar hyn o bryd, mae disgwyl i bobl ifanc yn ne Sir Penfo teithio i Ysgol y Preseli yng ngogledd y Sir. Mae hynny'n hollol gwahanol i'r trefniadau yng Ngheredigion, lle mae sawl ysgol Cymraeg Uwchradd wedi gweithredu'n buddiol iawn ers blynyddoedd, ac lle mae'r ysgol uwchradd Saesneg yw'r eithriad. Mae angen sicrhau felly na fydd dylanwad polisiau addysg Sir Benfro yn effeithio'n negyddol ar Ceredigion.

Nid dyna'r unig tro mewn wythnosau diwethaf i Gyngor Sir Benfro cyrraedd y pennawdau am y rhesymau anghywir. Yn ol Golwg360 (http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/134353-dim-angen-cymraeg-swyddi-gofal), fe gyhoeddiwyd tudalen we ag oedd yn pwysleisio: Dyw Cymraeg ddim ond yn cael ei siarad fel iaith gyntaf mewn rhai rhannau o ogledd Sir Benfro. Iaith fewnol y cyngor yw Saesneg, felly does dim angen poeni os nad ydych chi’n ddwyieithog.” Mae'r fath agweddau yn neud i rywun teimlo'n hynod o anghyffyrddus, yn arbennig gan mai llawer o sylw wedi bod yn ddiweddar am pwysigrwydd y Gymraeg mewn gofal cymdeithasol.

Felly, sut mae'r adroddiad yn trin y Gymraeg? Wrth ddarllen rhannau ohono fe, mae'r agwedd yr adroddiad i'r Gymraeg yn addo'n addewidol, er enghraifft ar tudalen 96 mae'n dweud:
“Rydym wedi bod yn arbennig o ystyriol i faterion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg.
Pwysodd sawl un o'n hymatebwyr arnom i gynnig ffiniau sy'n adlewyrchu ac yn
cynnal defnydd cyhoeddus o'r Gymraeg yn ogystal â'r defnydd o'r iaith fel cyfrwng
ar gyfer bywyd dinesig a threfniadau gweinyddol. Credwn fod pob un o'r opsiynau
a gynigir gennym yn gwneud hynny;”
Mae hynny'n swnio'n addewidiol iawn; ond sut mae hynny'n gymharu a sefyllfeydd Ceredigion a Sir Benfro? Defnydd o'r iaith fel cyfrwng ar gyfer bywyd dinesig – fel a gwelwyd yn barod mae'r canran sy'n siarad Cymraeg yn Sir Benfro yn llawer llai nag yng Ngheredigion. Mae'r enghreifftiau uchod o gweithredau a geiriau Cyngor Sir Benfro yn awgrymu mai llawer llai o ddefnydd y Gymraeg yn defnydd o'r iaith fel cyfrwng ar gyfer trefnidadau gweinyddol: fel maent eu hunain yn dweud, “Iaith fewnol y cyngor yw Saesneg...” Ond yng Ngheredigion, mae llawer mwy o Gymraeg yn cael ei defnyddio yn nhrefniadau gweinyddol (er dim digon yn fy marn i).
Felly codir y cwestiwn: sut mae'r argymhelliad i uno Ceredigion a Sir Benfro yn cyfateb ag yr ystyriaethau o'r Gymraeg sydd ar dudalen 96?

Ar y cyfan, mae angen llawer fwy o ystyriaeth o faterion Cymraeg cyn uno unrhyw cynghorau. Mae'n hefyd yn rhyfedd fod y pwyslais wedi bod ar uno unedau mae llywodraeth Cymru yn cyhuddo o ryw fath o fethiant (gan y ffaith eu bod yn ail-strwythuro). Ers sbel, mae San Steffan a Cynulliad Cymru wedi rhannu Sir Penfro yn eu hanner gan wahanu'r rhan fwy Cymraeg a'r rhan fwy Saesneg. Ac mae'n werth cofio cyn 1997 roedd 'na sedd yn San Steffan i Ceredigion a Gogledd Penfro. Efallai byddai werth i uno sawl ardal Cymraeg o amgylch Canolbarth a gorllewin Cymru gyda Cheredigion i greu cyngor sir i gadarnleoedd Cymraeg y de-orllewin, a fydd, gobeithio, weithredol Cymraeg, ar leiaf i raddau helaeth. Mae Adam Price hefyd wedi awgrymu un cyngor mawr i'r gorllewin – Arfor – a fyddai'n gallu tynnu cymunedau Cymraeg at eu gilydd a lledaenu ymarferion da, drwy gynnwys Gwynedd, ac i lunio polisiau dros y Gymraeg i'r Fro Gymraeg. (http://www.adfywio.plaidcymru.org/uploads/Arfor_Cymraeg_Final.pdf) Yn sylweddol, roedd hynny'n eithrio Sir Benfro, er awgrymodd rhai y gallai Preseli ymuno efallai. Byddai'r syniad Arfor hefyd yn rhoi Aberystwyth yn eitha canolog: pan oedd Dyfed yn cyngor, roedd 'na tueddiad i'r buddsoddiadau ayyb mynd i'r de, a chafodd y canolbarth ei hanghofio. Gwelir hynny hefyd gyda'r canoleiddio sydd yn digwydd yn ymddiriolaeth iechyd Hywel Dda, gyda pheryglon ac israddio yn aml yn Ysbyty Bronglais. Pryderaf mai dyma fydd dyfodol Ceredigion, ac yn arbennig Gogledd Ceredigion, petai sir/siroedd i'r dde yn dominyddu weinyddiaeth llywodraeth lleol yma. Mae Alun Williams wedi bogio'n wych ar y pwnc hwn (http://bronglais.blogspot.co.uk/2014/01/wales-needs-middle.html)

Yn sicr, mae angen llawer fwy o ystyriaeth ar anghenion ieithyddol ac economaidd Ceredigion cyn neidio mewn i unrhyw ail-strwythuro.

Merge Councils – Lose the Language? (And some other comments )

Opened the computer this morning, hands shaking, what will be the outcome of the Williams report for merging councils, in particular about Ceredigion? I'm so sad like that, and perhaps I should get a life! But ...
The main suggestion , certainly according to the BBC , includes merging Ceredigion and Pembrokeshire County! (http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-25776603) Something that I never expected; many were talking about the re - birth of the old Dyfed County Council, uniting Ceredigion , Carmarthenshire and Pembrokeshire . It was felt that the last time this jurisdiction was far too large , for example Aberystwyth is almost 50 miles from Carmarthenshire County Council Hall , where the meetings were held , and the voice of Ceredigion, as a county that is unique in Wales, was drowned . Under the new system , it perhaps looks worse ! The headquarters of Pembrokeshire County Council are in Haverfordwest, which is over 60 miles from Aberystwyth . According to Traveline Cymru , it takes at least 2 hours 52 minutes to travel from Aberystwyth to Haverfordwest on two buses . In my opinion, local politics is less effetive when it is far from local people , and I would like to see governance become more local rather than more distant .

But for the Welsh language, the situation is very fragile . Recently , efforts have taken place to increase the use of Welsh in the County Council , and there were high hopes that Ceredigion County Council would follow the example of Gwynedd and make the Welsh language of administration of the County Council , that is, do all their work in Welsh and then send communications to translators to make them bilingual . In Gwynedd, it is fairly widely recognized that this has done a lot to reduce the fall in Welsh speakers, and strengthened the language around Caernarfon , where the council offices are. That would be natural and extremely helpful in a county where there is a massive linguistic crisis but still almost half the population speak Welsh.
But in Pembrokeshire, only 19 % of the population speak Welsh. When I calculated the percentage of Welsh speakers in the new jurisdiction, using data from the 2011 census, 30 % speak Welsh :Population
Number of Welsh speakers
Percentage who speak Welsh
Pembrokeshire
118,392
22,786
19.2%
Ceredigion
73,847
34,964
47.3%
Penfrodigion
192,239
57,750
30.0%

Whilst understanding that 30 % speaking Welsh is still a significant number , this is concerning, for the use of the Welsh language in the council. Assuming that Council employees will emulate the population in its entirity, I think probably we'll see less of Welsh as a language of administration , with negative consequences for the use of Welsh in all areas .

Another danger is the trends to centralise everything , and the natural tendency for the largest partner in any such 'relationship' is to try to arrange everything on his own terms . As shown in the table above , Pembrokeshire County has a much higher population than Ceredigion , and so I think it is likely that the majority of the senior officers will come from PCC , with all their old habits (of course, I would not expect anything different from anyone!) , and it will be natural for them to try to keep their departments in Pembrokeshire , where they are already . It is possible that such trends could reduce the opportunities in Ceredigion , the Welsh-speaking areas and especially in Aberystwyth town and the surrounding area. Aberystwyth has seen economic benefits due to the change from the Dyfed system to Ceredigion, including the establishment of the Council offices on Boulevard St Brieuc , and it would be tragic if the local government re -organization jeopardised this by moving "the middle" much further away .

The two councils have different attitudes towards education also . Only about a week ago , Pembrokeshire County Council refused to open a second Welsh-medium secondary school in the county http://www.golwg360.com/newyddion/addysg/133941-sir-benfro-dim-cytundeb-ar-ysgol-uwchradd-gymraeg-newydd Currently , young people from southern Pembrokeshire are expected to travel to Preseli School in North Pembrokeshire . That is quite different from the arrangements in Ceredigion , where several Welsh Secondary school has acted very beneficial for years, and where the English-medium secondary school is the exception . There is therefore a need to ensure that Pembrokeshire's education policies and attitudes do not negatively influence Ceredigion .

This wasn't the only time in recent weeks for PCC to reach the headlines for the wrong reasons . According Golwg360 ( http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/134353-dim-angen-cymraeg-swyddi-gofal ) , there was a web page that emphasized : "Welsh is only spoken as a first language in some parts of north Pembrokeshire . English is the internal language of the council, so no need to worry if you are not bilingual. " (translated by me from Golwg360) Such attitudes make me feel extremely uncomfortable , especially since a lot of attention has been paid lately to the importance of Welsh in social care .

So , how does the report consider the Welsh langauge? Reading parts of it , the aspect of the report appertaining to the Welsh language looks promising, for example on page 92 it says:
“We have been particularly mindful of issues around the Welsh language. Several of
our respondents urged us to propose boundaries that reflected and sustained public use of Welsh as well as the use of the language as a medium of civic life and administration. We believe all of our proposed options do so;...”
That sounds very promising but how does that compare the situations of Ceredigion and Pembrokeshire? Use of the language as a medium for civic life - as already seen , the percentage of Welsh speakers in Pembrokeshire is much smaller than in Ceredigion. The above examples of the actions and words of Pembrokeshire County Council suggests that there is much less use of Welsh in the use of language as a medium for administration : as they themselves say , " the council's internal language is English .. . " But in Ceredigion , much more Welsh is used in the administrative arrangements (though not enough in my view)
So the question is raised : how does the recommendation to merge Ceredigion and Pembrokeshire fit with the considerations of the Welsh language on page 96?

All in all, a lot more consideration of issues is required before merging any Welsh councils. It is also strange that the emphasis has been on merging units that the Welsh government accuses of some sort of failure (by the fact that they are re - structuring) . Since a while, Westminster and the Welsh Assembly have split Pembrokeshire in half separating the more Welsh-speaking part and the more English-speaking part. And it's worth remembering that before 1997 there was a seat in Westminster for Ceredigion and North Pembrokeshire . It may be worth merging several Welsh-speaking area around Mid and West Wales with Ceredigion county council to create a Welsh stronghold to the south - west, which, hopefully, administrate in Welsh , at least to a large extent . Adam Price has also suggested a large council in the west - Arfor - Welsh-speaking communities would be able to pull together and spread good practice, by including Gwynedd, and to formulate policies for the Welsh to Welsh-speaking heartland . (http://www.renew.plaidcymru.org/uploads/Arfor_English_Final.pdf) Significantly, Pembrokeshire was excluded from this, although some suggested that Preseli could possibly join . The idea of Arfor also makes Aberystwyth quite central : under Dyfed council it was said there had been a tendency for investments etc. go south, and Mid-Wales was forgotten . There are also concerns about centralisation in the Hywel Dda health trust, with frequent worries and downgrading at Bronglais. I fear that this could be the future of Ceredigion , and especially North Ceredigion, if southern county / counties dominate local government administration here. Alun Williams has written a great blog on this subject ( http://bronglais.blogspot.co.uk/2014/01/wales-needs-middle.html )

Certainly, a lot more consideration on the linguistic and economic needs of Ceredigion is required before jumping in to any restructuring .