28.2.13

Cyngor Tref Aberystwyth yn ymuno a rhwydwaith dros yr Iaith Gymraeg

Y Cynghrair Cymunedau Cymraeg

Wrth cwotio Saunders Lewis eto i gyd, roedd canlyniadau'r cyfrifiad diwetha yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb yr iaith Gymraeg. (Tynged yr Iaith, 1962, BBC.) Rwyf wedi cyfeirio yn fy mhost diwethaf at y canlyniadau yng Nghymru, Ceredigion ac Aberystwyth. Un o'r pethau mwyaf synhwyrol oedd y ffaith bod y cwymp wedi digwydd o dan y drefn newydd datganoledig. Ymddengys yn glir felly mae angen weithredu dros yr iaith yn lleol yn ogystal ag yn cenedlaethol.

Dyna un o'r syniadau sydd yn arfer ers sbel yng Ngwlad y Basg. Yno, mae 'na sefydliad o'r enw UEMA sydd yn casgliad o grwpiau, sefydliadau a chynghorau lleol, sydd yn gweithio gyda'u gilydd i rannu profiadau, lobio cyrff eraill ag i wella'r sefyllfa ieithyddol yn eu hardaloedd. Sefydlwyd y rhwydwaith hyn yn 1991, ac ers hynny mae'n wedi tyfu i gwmpasu llawer o gynghorau a mudiadau lleol ledled Gwlad y Basg. Mae'n gwych i weld mae'r ystadegau o siaradwyr yr Iaith Basg wedi tyfu o 22.3% yn 1991 i 27% yn 2011!

Syniad gwych felly oedd sefydlu rhwydwaith o'r fath yng Nghymru i hybu'r Gymraeg. Mae'r Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn drio gwneud hynny, ac mae amrywiaeth o sefydliadau a mudiadau o draws Cymru wedi ymuno hyd yn hyn.

Cynhaliwyd cyfarfod gyntaf y Cynghrair yn Aberystwyth yn mis Ionawr, yn sgil cyhoeddiadau y canlyniadau y cyfrifiad, lle trafodwyd amrywiaeth o bynciau, o herio'r drefn cynllunio i sut i groesawu a chymhathu dysgwyr yn well i sut i dyfu economiau ardaloedd Cymraeg i sut i gryfhau cysylltiadau rhwng ardaloedd gwahanol o'r Fro Gymraeg.

Egwyddorion y Cynghrair yw'r canlynol:
1. Trwy’r Cynghrair gallwn gydweithio er mwyn creu ymwybyddiaeth genedlaethol o’r realiti nad oes dyfodol i’r Gymraeg heb yr ardaloedd hynny lle mae’n dal yn iaith fyw.
2. Trwy’r Cynghrair gallwn gydweithio i addysgu mewnfudwyr a’u cymhathu fel bod modd iddynt gyfoethogi ein cymunedau.
3. Gallwn annog cydweithrediad cymdeithasol, economaidd a diwylliannol rhwng y cymunedau hynny sy’n rhan o’r cynghrair.
4. Gallwn gydweithio er mwyn sicrhau fod y drefn gynllunio yn gwasanaethu ein cymunedau.
5. Gallwn sicrhau fod pob cymuned yng Nghymru yn gwireddu ei photensial ac y byddwn yn gweld cynnydd yn y canrannau fydd yn siarad Cymraeg.
6. Gallwn gyd-ymgyrchu i sicrhau fod gan bawb yn ein cymunedau yr hawl i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.
7. Gallwn sicrhau fod anghenion addysgol ein cymunedau yn cael eu gwireddu.
8. Anelwn am wneud y Gymraeg yn iaith naturiol bywyd pob dydd.
9. Rhaid sicrhau fod ein Cynghorau Sir a Chymuned a sefydliadau eraill yn gweithredu trwy’r Gymraeg.
10. Cydweithiwn i herio grym y farchnad rydd sydd yn tanseilio ein bywydau a mynnwn fod yr economi yn cryfhau’n cymunedau.
Wedi i mi gyflwyno'r syniad o ymuno i'r Gyngor Dref, dwi'n falch o ddweud, ar ol i'r cyngor pleidleisio o blaid ymuno ag y Cynghrair, mae Cyngor Tref Aberystwyth bellach yn aelod o'r Cynghrair, ac yn ymuno a gynghorau cymuned 'Sgubo'r Coed (ymyl Borth) a Thre' Caerfyrddin. Gobeithio gweld mwy o gynghorau yn ymuno fel mae modd adeiladu mudiad sydd yn gweithredu o'r gwreiddiau i hybu'r Gymraeg ym mhob cymuned yng Nghymru. Mae'r mudiad hon yn cyfle gwych i bawb gweithio gyda'u gilydd i sicrhau mwy o weledigaeth i'r Gymraeg ac fwy o hawliau i'w siaradwyr (a, gobeithio, mwy o siaradwyr hefyd!)

Am fwy o wybodaeth, dyma wefan y Cynghrair: www.cymunedau.org

Aberystwyth Town Council joins Welsh-language network

The Cynghrair Cymunedau Cymraeg (loosely translates as League of Welsh-speaking Communities)

Quoting Saunders Lewis yet again, the recent census results were shocking and disappointing to those of us who consider that Wales would not be Wales without the Welsh language. (Tynged yr Iaith, 1962, BBC.) I've pointed in my previous post at the results in Wales, Ceredigion and Aberystwyth. One of the most surprising things was the fact that the fall occurred under the new devolved oreder. It shows clearly therefore that action is needed for the language at a local level as well as nationally.

This is one of the ideas that has been normal for a while in the Basque Country. There's an organisation there called UEMA which is a collection of groups, institutions and local councils, which work with each other to share experiences, lobby other bodies and improve the linguistic situation in their areas. The network was established in 1991, and it's grown since then to encompass many councils and local movements throughout the Basque Country. It's great to see that the Basque speakers statistics have grown from 22.3% in 1991 to 27% in 2011!

Therefore a great idea was to set up a network of this kind in Wales to further the Welsh language. The CCC is trying to do this, and a variety of institutions and movements from across Wales have joined so far.

The first meeting of the Cynghrair was held in Aberystwyth in January, where a variety of subjects were discussed, from challenging the planning regime to how to welcome and integrate learners better to how to grow local economies in Welsh-speaking areas to how to strengthen connections between different Welsh-speaking areas.

The principles of the CCC are the following:
  1. Through the CCC we can work together to create national realisation of the reality that there is no future for the Welsh language without the areas where it is still a living language.
  2. Through the CCC we can work together to teach those moving to the area and integrate them such that they can enrich our communities
  3. We can urge joint action for society, economy and culture between the communities that are members of the CCC
  4. We can work together to ensure that the planning regime serves our communities
  5. We ensure that every community in Wales can fulfil it's potential and we will see a growth in the percentages who speak Welsh
  6. We can campaign together to ensure that everyone in our communities has the right to communicate in Welsh
  7. We can ensure that the educational needs of our communities are fulfilled
  8. We aim to make Welsh a natural everyday language
  9. It's necessary to ensure that our councils and other institutions act through the medium of Welsh
  10. We'll work together to challenge the strength of the free market that undermines our lives and demand that the economy strengthens our communities

After I put the idea in front of Aberystwyth & Penparcau Town Council, I'm proud to say, after the council voted in favour of joining the CCC, the Town Council is now a member of the CCC, and joins community councils like 'Sgubo'r Coed (near Borth) and Carmarthen Town.

I hope to see more councils joining so that a movement can be built that takes action from the grassroots to promote the Welsh language in every community in Wales. This movement is a great chance for everyone to work together to ensure more visibility for the Welsh language and more rights for her speakers (and, hopefully, more speakers also!)

For more information, see: www.cymunedau.org

Canlyniadau'r Cyfrifiad - Aberystwyth & Penparcau

Dyla i wedi ysgrifennu'r post hwn rhai misoedd yn ol, ond nes i anghofio neud! Ta waeth...Yng Nghymru, fel dywedwyd llawer gwaith, mae'r canran siaradwyr Cymraeg wedi disgyn yn sylweddol dros y deng mlynedd diwetha (2001-2011, ar ol y cyfrifiad), o 20.8% i 19.0%; ond mae'r niferoedd o siaradwyr wedi disgyn yn lot llai: o 582,368 i 562,016. Y rheswm pam fod y cwymp canran yn mor fawr felly oedd, yn fawr, o ganlyniad twf yn y poblogaeth, ac roedd llawer o hwn o achos y nifer o bobl sydd yn symud i Gymru. Dwi'n un ohonynt! Ond yn sgil y cwymp mewn termau canran, mae angen sefydlu strwythyrau i warchod a thyfu'r iaith ag i gynorthwyo pobl i siarad/ddysgu mwy o Gymraeg yn eu bywydau dydd i ddydd.
Yng Ngheredigion hefyd, mae'r canran wedi disgyn llawer o 52% lawr i 47.3%, ond yn yr achos hon mae llawer llai o siaradwyr: o 37,918 lawr i 34,946: colled sylweddol yn niferoedd yn ogystal a ganrannau. Roedd na dwf o ryw mil yn y poblogaeth hefyd (lot llai ag oedd llawer o bobl yn ddisgwyl). Twf poblogaeth yn Aberystwyth oedd yn fwy na hwn, sydd yn ystyru lleihad yn poblogaeth gweddill y sir.
Yn Aberystwyth, dyma'r stori, ward wrth ward. Hyd y gwn i, does neb arall wedi dadansoddi'r ystadegau yma ar blog. Ac mae'n nhw'n bach o anhygoel weithiau!
Ward y Gogledd (bron iawn o'r ward rhwng Morfa Mawr a Bryn Penglais; hefyd y prom fyny at Neuadd y Brenin)
Blwyddyn
Nifer o Siaradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
613
2618
23.4%
2011
608
1931
31.5%Ward y Canol (lot o'r ardal rhwng Morfa Mawr, Heol y Wig ac i'r ddwyrain ar hyd y rheilffordd nes y bont cerddwyr)
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
652
2447
26.6%
2001
614
2149
28.6%

Ward Bronglais (ochr y ddwyrain, rhwng Bryn Penglais a Plascrug)
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
745
2041
36.5%
2001
817
1904
42.9%

Ward Rheidol (i'r dde o'r dref, hyd at ddechrau Penparcau)
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
819
2686
30.5%
2001
836
2404
34.8%

Penparcau
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
1095
3005
36.4%
2001
1180
2979
39.6%

Aberystwyth dref cyfan
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
2829
9792
28.9%
2001
2875
8388
34.3%

Aberystwyth a Phenparcau
Blwyddyn
Nifer o Siradwyr
Nifer o drigolion
Canran
2011
3924
12979
30.7%
2001
4055
11367
35.7%

Fel y gwelwn ni, does dim lot llai o siaradwyr Cymraeg yn Aberystwyth nag yn 2001, ond mae'r canran wedi disgyn gan dros 5 pwynt canran; mae'r stori yn debyg gyda Aberystwyth & Penparcau hefyd. Hynny oherwydd twf yn y poblogaeth. Ymddengys effaith y twf hwn yn Ward y Gogledd er enghraifft (fy ward fy hunan), lle mae nifer o siaradwyr Cymraeg wedi codi ond y canran sydd yn medru'r Gymraeg wedi disgyn gan dros 8 pwynt canran! Gwelwn yr un beth trwy Aberystwyth a Phenparcau: mae nifer o siaradwyr Cymraeg yn aros yn weddol gyson, ond mae'r canrannau yn disgyn yn sylweddol. Mewn ffordd, mae'n enghraifft (lot) fwy eithafol o'r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru ar eu cyfan.
Cwestiwn sydyn:
Cwestiwn: A ydy'r sefyllfa yn anobeithiol?
Ateb: Ydy, os fynnwn ni.
(Tynged yr Iaith, Saunders Lewis, 1962. BBC.)

Beth ydy hynny'n ystyru?

A ddylid anwybyddu Aberystwyth ar sail ei heithriadolrwydd? Mae'r hogyn o Rachub wedi awgrymu fan ma http://rachub.blogspot.co.uk/2013/01/heb-fangor-heb-aber-heb-gaergybi-heb.html mae'r ystadegau am y siroedd sydd yn cael eu hystyried fel cadarnleoedd y Gymraeg yn edrych yn well petaech chi'n ystyru nhw heb y dref fwyaf: Sir Fon heb Caergybi, Gwynedd heb Bangor, Ceredigion heb Aberystwyth, Sir Gar heb Llanelli. Dwi'n tueddu o anghytuno gyda'r fath dadansoddiad yn gyfan gwbl, ar sail does 'na dim ofni'r ffaith mai Aberystwyth yng Ngheredigion, oherwydd mai unwaith yr ydym yn gadael rhyw ardal i fynd bydd y gweddill yn debyg o ddilyn yn fuan, oherwydd mae Aberystwyth yn lle ganolog i bobl o draws rhannau fawr o gefn gwlad Ceredigion ac felly mae'n ffol credu fod modd gwahaniethu rhwng Aberystwyth a Ceredigion, ac wrth gwrs er lles Aberystwyth a'u trigolion - mae cymdeithas Cymraeg cryf a byrlymus yma na ddylid ei hanwybyddu: bydd yn ofnadwy o drist anwybyddu'r gymaint o gyfraniad mae Aberystwyth yn wneud i'r iaith Gymraeg.
Ond, ta waeth, 'nawn ni sbio at yr ystadegau.
Blwyddyn 2011
Nifer o siaradwyr
Nifer o drigolion
Canran
Ceredigion
34964
73847
47.3%
Ceredigion heb Aber & Penp.
30909
62480
49.5%
Mae'n hawdd gweld fod yr iaith Gymraeg bellach yn iaith lleiafrifol yng Ngheredigion hyd yn oed os anwybyddwn Aberystwyth a Phenparcau.

Felly does dim ofni'r gasgliad mai dyfodol yr iaith Gymraeg yn Aberystwyth yn hynod o bwysig. Mae'n dilyn, felly, mae angen gweithredu drosti. Mae angen weithredu er mwyn cryfhau'r cymdeithas Cymraeg sydd gynnom ni, er enghraifft trwy sicrhau mwy o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg defnyddio'r iaith. Mae angen atal llifoedd o ieuenctid Cymraeg allan o'r Fro Gymraeg trwy gryfhau economiau lleol. Mae angen helpu mwy o bobl i siarad/dysgu mwy o Gymraeg, gan mae llawer sydd yn eisio dysgu'r iaith ond ddim wedi cyrraedd y nod hwn eto. Mae angen codi status ac weledigaeth y Gymraeg er mwyn cyfrannu at yr amcanion uwchben.

Fel cynghorydd dref, dw i methu datrys yr holl sefyllfa fy hunan, ond dwi'n gallu cyfrannu, ac yn y post nesaf, bydda i'n esbonio beth dw i newydd wedi gwneud yn y Cyngor Dref dros y Gymraeg.

Ystadegaethau i gyd o  www.neighbourhood.statistics.gov.uk

Census results for Aberystwyth

I should have written this post some months ago, but I forgot to do so! But anyway...
In Wales, as has been said many times before, the percentage of Welsh speakers has fallen significantly over the last 10 years (2001-2011, by the census), from 20.8% to 19.0%, but the number of speakers has fallen less: from 582,368 to 562,016. The reason why there was such a large percentage drop therefore was the result of population growth, and a lot of this was because of the numbers of people moving to Wales. I'm one of them! But in the wake of the fall in percentage terms, it's necessary to set up structures to protect and grow the language, and to help people speak/learn more Welsh in their day-to-day lives

In Ceredigion also, the percentage has fallen a lot, from 52% to 47.3%, but in this case there are a lot less speakers: from 37,918 down to 34,946: a significant loss in the numbers as well as the percentages. There was a growth of about 1000 in the population also (but a lot less than a lot of people had expected). Population growth in Aberystwyth and Penparcau was more than this, meaning a loss of population in the rest of the county.
In Aberystwyth, here is the story, ward by ward. And it's sometimes unbelievable!
North Ward (most of the ward is between queens road and penglais hill; also the prom as far as king's hall)
Year Number of Speakers Number of residents Percentage
2011 613 2618 23.4%
2011 608 1931 31.5%

Central Ward (a lot of the area between queens road, pier street and to the east along the railway until the footbridge)

Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 652 2447 26.6%
2001 614 2149 28.6%

Bronglais Ward (east side, between Penglais Hill and Plascrug)
Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 745 2041 36.5%
2001 817 1904 42.9%

Rheidol Ward (to the south of the town, until the start of Penparcau)
Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 819 2686 30.5%
2001 836 2404 34.8%

Penparcau
Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 1095 3005 36.4%
2001 1180 2979 39.6%

Whole of Aberystwyth
Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 2829 9792 28.9%
2001 2875 8388 34.3%

Aberystwyth & Penparcau
Year Number of Welsh Speakers Number of residents Percentage
2011 3924 12979 30.7%
2001 4055 11367 35.7%

As we can see, there aren't a lot less Welsh speakers in Aberystwyth than in 2001, but the percentage has fallen by 5 points; the story is similar for Aberystwyth & Penparcau also. This is because of population growth. This effect shows in North Ward for instance (my ward), where the number of Welsh speakers has risen but the percentage has fallen by over 8 points! We can see the same thing throughout Aberystwyth & Penparcau: the number of Welsh speakers stays fairly constant, but there is a significant fall in the percentages. In a way, it's a (much) more extreme example of what is happening in Wales as a whole.

Quick question
Q. Is the situation hopeless?
A. Yes, if we insist that it be so.
(Saunders Lewis, Tynged yr Iaith, 1962, BBC.)

What does this mean?

Should we ignore Aberystwyth on the basis of her extremeness? Hogyn o Rachub suggested here (in Welsh) http://rachub.blogspot.co.uk/2013/01/heb-fangor-heb-aber-heb-gaergybi-heb.html that the statistics for the counties which are considered the Welsh language heartlands would look better if you were to consider them without the largest town: Anglesey without Holyhead, Gwynedd without Bangor, Ceredigion without Aberystwyth, Carmarthenshire without Llanelli. I tend to disagree entirely with that kind of analysis, on the grounds there's no avoiding the fact that Aberystwyth is in Ceredigion, because once we allow some area to go then the rest will quickly follow, because Aberystwyth is a central place to people across vast swathes of the Ceredigion countryside and therefore it's foolish to believe that there is a way of seperating between Aberystwyth and Ceredigion, and of course for the sake of Aberystwyth and her inhabitants – there is a strong and vibrant Welsh society that shouldn't be ignored: it would be terribly sad to ignore the amount of contribution that Aberystwyth makes to the Welsh language.
But anyway, let's look at the statistics.
Year 2011 Number of Welsh speakers Number of residents Percentage
Ceredigion 34964 73847 47.3%
Ceredigion heb Aber & Penp. 30909 62480 49.5%
It is easy to see that Welsh is by now a minority language in Ceredigion even if we ignore Aberystwyth and Penparcau.

Therefore there is no ignoring the conclusion that the future of the Welsh language in Aberystwyth is incredibly important. It follows, therefore, that there is necessity to take action for her. There's a need to work to strengthen the Welsh society that we have, for instance by ensuring more chances for Welsh speakers to use the language. There's a need to stop the flow of Welsh speaking young people out of the Welsh-speaking areas by strengthening the local economies. There's a need to help more people to speak/learn more Welsh, since many want to learn Welsh but haven't managed to achieve that yet. There's a need to raise the status and visibility of the language to contribute to the above aims.

As a town councillor, I can't mend the whole situation myself, but I can contribute, and in my next post, I'll explain what I've recently done for the Welsh language in the Town Council.

All the statistics here were derived from    www.neighbourhood.statistics.gov.uk