4.4.14

Achub Pantycelyn – Y Brwydr Wedi'i Henill!

Cawsom newyddion gwych heddiw – bydd Neuadd Pantycelyn yn parhau fel neuadd preswyl Cymraeg

Ers cryn amser, mae Neuadd Pantycelyn – neu Panty fel mae pawb yn galw hi – wedi gwneud cyfraniad gwych at y Prifysgol, yr Ardal, yr Iaith Gymraeg a'r Genedl Gymreig, drwy ddarparu canolbwynt i ddiwylliant Cymraeg sydd yn cynnwys llety i fyfyrwyr Cymraeg y prifysgol, ac hynny gan ei bod hi'n neuadd agored gyda 6 ystafell cymdeithasol – Lolfa Fawr (ymlacio), Swyddfa UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth), Ffreutur, Ystafell Cyfrifiaduron, Ystafell Cyffredin Hyn (cyfarfodydd), a'r Lolfa Fach (Cor, dawnsio ayyb)
Des innau i'r brifysgol o dde-ddwyrain Lloegr bron a saith mlynedd yn ol heb y Gymraeg, a bywes ym Ymhantycelyn i ddysgu. Roedd ffurfweddiad y neuadd a'r cymdeithas ynddi yn hynod o gymorthgar yn fy ngalluogi i ddysgu Cymraeg, ac roedd yn profiad anhygoel – cwrdd a fyfyrwyr Cymraeg o bob cwr o Gymru (a thu hwnt mewn sawl achos), gweld – ac ymuno a – cyfres o weithgareddau diwyllianol ag oedd yn digwydd yn y stafelloedd cymunedol. I sawl myfyriwr Cymraeg o ardaloedd Saesneg hefyd, sydd weithiau ddim wedi arfer siarad Cymraeg tu hwnt i'r giatiau ysgol, dyma'r tro gyntaf iddynt fyw mewn cymuned Cymraeg. Ac heb anghofio'r hawl i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf i fyw yn eu hiaith eu hunain. I bawb sydd yn ddod i Bantycelyn, mae'r profiad yn amhrisiadwy.

Mae myfyrwyr Pantycelyn yn gwneud cyfraniad gwych i'r cymuned ac i Gymru – er enghraifft mae'r Cor yn canu yn y dref bob nadolig, mae Aelwyd Pantycelyn aml yn cyrraedd rowndiau terfynol yn eisteddfodau gan codi proffil Aberystwyth ac mae Wythnos RAG aml yn codi tua £1000 neu mwy i elusenau

Roedd y cynlluniau i gau Pantycelyn yn cas ac yn amlwg yn seiliedig ar resymeg ariannol ar draul yr iaith Gymraeg a'r gymuned Gymraeg yn y prifysgol, felly dwi'n hynod o falch bod y prifysgol wedi gwrando yn y diwedd, yn sgil sawl brotest ag ro'n i'n falch i fod yn rhan ohonynt, ac wedi penderfynu cadw Pantycelyn ar agor.

Mae'r cynlluniau newydd yn cytuno i gadw'r bron iawn o Bantycelyn fel neuadd preswyl Cymraeg, ond o bosib gyda sawl ystafell yn cael eu troi'n rhan o Ganolfan Cymraeg newydd i'r holl prifysgol (staff a myfyrwyr) a'r cymuned. Mae'r manlynion eto i'w cwblhau, ond mae'n debyg byddwn ni'n gweld mwy o ryngweithiad rhwng myfyrwyr, staff y prifysgol a'r cymuned ehangach, a mwy o weithgareddau Cymraeg. Ac yn mwyaf bwysig oll, bydd myfyrwyr dal gyda'r cyfle euraidd i fyw yng nghanol y bwrlwm!

Byddwn ni'n dathlu heno!!

Save Pantycelyn - The Battle is won!

We received great news today - Pantycelyn will continue as a Welsh-language hall of residence

For many years, Pantycelyn - Panty or as everyone calls it - has made a wonderful contribution to the University , the Area , the Welsh Language and Welsh Nation, by providing a focal point for Welsh culture which includes student accommodation Welsh the university, and this through being an open hall with 6 communal rooms - Large Lounge ( relaxation), Office UMCA ( Aberystwyth Welsh Students' Union ), Cafeteria, Computer room, Senior Common Room ( meetings ), and the Small Lounge ( Choir, dancing, etc. )
I came to the university from south - east England and nearly seven years ago with no Welsh , and I lived in Pantycelyn to learn. The configuration of the hall and the society was extremely helpful in enabling me to learn Welsh , and it was an incredible experience - meet Welsh-speaking students from all over Wales ( and beyond in some cases ) , see - and join in - with a series of cultural activities taking place in the communal rooms . For Welsh-speaking students from English areas also, sometimes not used to speaking Welsh outside the school gates , this is their first time living in a Welsh-speaking community. And not forgetting the right of first-language Welsh students to live in their own language. To all who come to Pantycelyn, the experience is invaluable .

Pantycelyn students make a great contribution to the community, and Wales - for example the choir singing in the town each Christmas, Aelwyd Pantycelyn often reaches finals in eisteddfods, thereby raising the profile of Aberystwyth, and frequently RAG Week raises about £1000 or more for charities

The plans to close Pantycelyn were nasty and clearly based on financial logic at the expense of the Welsh language and the Welsh community in the university , so I'm delighted that the university has listened in the end , due to several protests which I was proud to be a part of, they have decided to keep Pantycelyn open.

The new plans agree to retain almost all of Pantycelyn as a hall of residence Welsh, but possibly several rooms will be turned into part of a new Welsh-language Centre for the whole university (staff and students) and the community . The details are yet to be finalized , but it is likely we will see more interaction between students , university staff and the wider community, and more Welsh-language activities. And most important of all, students will continue to have a golden opportunity to live in the middle of the action!


We'll be celebrating tonight !