1.4.16

Independence for Aberystwyth

[This is a translation of the Welsh article I posted this morning]

Following the discussions about the referendum on EU membership in Fill Council on Tuesday night, 
I can declare that I have found a manuscript in the National Library which allows Aberystwyth to have its own foreign policy, including international treaties. This is very exciting for the town, both in terms of its history and its future.

In the next Council meeting, I will be putting a motion for Aberystywth to declare its independence of the UK if there is a vote to leave the EU. This follows findings that Ceredigion, and in particular Aberystwyth, is the most supportive place in favour of the EU in the whole of the UK.

I am also in favour of us joining the Schengen agreement, which allows freedom of movement around the EU without requiring a passport. Although a passport would be needed to go outside Aberystwyth under this system, we can resurrect the old toll-gates: Southgate, Northgate and so on; checking passports will provide employment. Wetherspoons will turn into a Customs office for people arriving by train.

It could be asked how people in Aberystwyth can travel freely to the Continent if they have to go via UK? But I have exciting plans for this...

How about zip-wires from the top of Constitution Hill to Brittany, Ireland, Isle of Mann, Scotland and Cornwall? Ideas of this kind have won a lot of support in the town. If we raise the precept enough, maybe we can build one to the Basque Country also.

Also, we have a great rowing club in Aberystwyth, who row to Ireland regularly as part of the Celtic Challenge. My fellow town councillor Steve Davies and his friends have offered to give lifts to people across the Irish Sea – very kind!


This is an exciting period. In the long term, I would like to see Abersytwyth follow in the footsteps of Llanrwst by applying for UN membership.

Annibynniaeth i Aberystwyth

Gan ddilyn y trafodaethau am y refferendwm ar aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd yn y Cyngor Llawn nos Fawrth, gallaf ddatgan fy mod i wedi dod o hyd i lawysgrif yn y Llyfrgell Genedlaethol sydd yn canitáu i Aberystwyth cael ei pholisi tramor ei hunain, gan gynnwys cytundebau rhyngwladol. Mae hyn yn cyffrous iawn i’r dref, o ran ei hanes ac hefyd o ran ei dyfodol

Yn y cyfarfod Cyngor nesaf, byddaf yn gosod cynnig i Aberystwyth datgan ei hannibynniaeth o’r Deyrnas Unedig petai pleidlais o blaid adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn dilyn y canfyddyddiadau mai Ceredigion, ac yn penodol Aberystwyth, yw’r lle mwyaf cefnogol i’r Undeb Ewropeaidd yn y DU.

Dw i hefyd o blaid i ni ymuno â’r cytundeb Schengen, sydd yn caniatáu rhyddid i symud o gwmpas yr Undeb Ewropeaidd heb angen pasbort. Er byddai angen pasbort i fynd tu allan i Aberystywth o dan y fath system, mi allem ni atgyfodi’r hen tollborthau: Southgate, Northgate ac ati; bydd gwirio pasbortau’n darparu cyflogaeth. Bydd Wetherspoons yn troi’n swyddfa Customs ar gyfer pobl sydd yn cyrraedd ar y trenau.

Gellid ofyn sut mae pobl o Aberystwyth yn gallu teithio’n rhydd i’r Cyfandir os oes rhaid mynd drwy'r DU? Ond mae gennyf cynlluniau cyffrous iawn am hyn...

Beth am “zip-wires” o dop y Graig Glais i Lydaw, Iwerddon, Ynys Manaw yr Alban a Chernyw? Mae syniadau o'r fath wedi ennyn cryn gefnogaeth gan drigolion y dref. Os godwn ni’r praesept digon, efallai gellid adeiladu un i Wlad y Basg hefyd.

Hefyd, mae gynnom clwb rwyfo gwych yn Aberystwyth, sydd yn rhwyfo i Iwerddon yn rheolaidd fel rhan o’r Celtic Challenge. Mae fy nghyd-gynghorydd tref Steve Davies a’i ffrindiau wedi cynnig rhoi lifftiau i bobl ar draws y Môr Geltaidd – caredig iawn!


Mae hyn yn cyfnod cyffrous iawn. Yn y tymor hir, hoffwn i weld Aberystwyth yn dod yn wlad annibynnol a dilyn ôl-troedion Llanrwst gan geisio am aelodaeth o’r Genhedloedd Unedig.