21.5.14

Pam fydda i'n pleidleisio dros Jill Evans/Plaid Cymru yfory?

Wel, mae'r amser yn hedfan ac mae'r etholiadau ewropeaidd bron ag wedi cyrraedd. Ar ol y polau diwethaf, yn dibynnu'n fawr faint o bobl wnaiff bleidleisio, mae dim ond ychydig o bleidleisiau yn gallu penderfynu cystadlaeth tri-ffordd rhwng Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr http://www.clickonwales.org/2014/05/polling-trends-show-ukip-still-on-the-rise/

Efallai dyma beth wyt ti'n disgwyl o gynghorydd Plaid Cymru, ond dw i wedi bod yn treulio llawer gormod o fy amser yn mynd o gwmpas Aberystwyth a Cheredigion yn canfasio a dosbarthu taflenni i annog pobl i bleidleisio dros Blaid Cymru. Dyma ychydig o'r resymau pam:

Rhoi Cymru'n Gyntaf: Dim ond Plaid Cymru sydd yn rhoi Cymru'n gyntaf bob tro. Dim ond Plaid Cymru sydd yn atebol yn unig i bobl Cymru. Mae Jill Evans wedi gwthio'n galed iawn i roi Cymru ar y map am fuddsoddiad, cymorth a rhaglenni cymdeithasol.

Gweithredu ar Newid Hinsawdd: Mae Jill Evans wedi bod ar flaen y gad yn galw am fuddsoddiad yn ynni adnewyddadwy. Mae hi hefyd wedi bod yn llais gryf dros wahardd ffracio nes wyddir y canlyniadau amgylcheddol ac iechyd o'r broses. Mae Plaid Cymru yn eistedd yn y grwp Gwyrddiad-EFA yn Ewrop, gyda phleidiau werdd a phleidiau sydd eisiau rhyddhau gwledydd bach ar draws Ewrop, ac maent yn parchu hi gymaint bo hi'n is-gadeirydd y grwp! Mae'r graffig hwn http://www.caneurope.org/resources/doc_view/2384-united-kingdom-meps-and-parties-scorecard-2014 yn dangos mae Plaid Cymru sydd wedi gwneud y mwyaf ar newid hinsawdd (mwy nag y Plaid Werdd!) ar ol y Climate Action Network Europe.

Adfer y Gymraeg: Dim ond Plaid Cymru sydd am weld yr Iaith Gymraeg yn ffynu ym mhob maes. Dim ond Plaid Cymru sydd yn galw i neud y Gymraeg yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd. http://www.plaidcymru.org/newyddion/2014/05/21/dim-ond-plaid-cymru-fydd-yn-hybur-iaith-gymraeg-yn-ewrop/ Mae gwneud yr Wyddeleg yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd wedi ychwanegu at hyder siaradwyr Gwyddeleg ac wedi helpu i gynyddu defnydd yr Wyddeleg yn Iwerddon. Bydd Jill Evans yn parhau i frwydro dros gyllid a chymorth a seilwaith a pholisiau i annog datblygiad economaidd mewn ardaloedd Gymraeg (a phob man yng Nghymru) er mwyn darparu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg aros yn eu cymunedau a chyfrannu at ddyfodol yr Iaith

Dyma lle aiff fy mhleidlais yfory. Ac bydda i'n lan yn gynnar i ddosbarthu mwy o daflenni yn y bore

Why will I vote for Jill Evans/Plaid Cymru tomorrow?

Well, the time flies and the european elections have almost arrived. According to the latest polls, depending on how many people will vote, only a few thousand votes could determine a three-way contest between Plaid Cymru , Labour and the Conservatives http://www.clickonwales.org/2014 / 05/polling-trends-show-ukip-still-on-the-rise /

Maybe this is what you expect from Plaid Cymru councilor , but I've been spending far too much of my time going around Aberystwyth and Ceredigion canvassing and delivering leaflets to encourage people to vote for Plaid Cymru . Here are a few of the reasons why :

Putting Wales First : Only Plaid Cymru puts Wales first every time. Only Plaid Cymru are accountable only to the people of Wales . Jill Evans has pushed very hard to put Wales on the map for investment, aid and social programs .

Action on Climate Change : Jill Evans has been at the forefront in calling for investment in renewable energy . She has also been a strong voice for banning fracking until the environmental and health consequences of the process are known. Plaid sits in the Green - EFA group in Europe , with green parties and national liberation parties from across Europe, and they respect her so much that she is vice chair of the group! This graphic http://www.caneurope.org/resources/doc_view/2384-united-kingdom-meps-and-parties-scorecard-2014 shows that Plaid has done the most on climate change (more than the Green Party!) according to the Climate Action Network Europe .

Restore the Welsh Language: It is only Plaid Cymru who want to see the Welsh language thrive in all areas . Only Plaid Cymru are calling to make the Welsh language an official language in the European Union . http://www.plaidcymru.org/newyddion/2014/05/21/dim-ond-plaid-cymru-fydd-yn-hybur-iaith-gymraeg-yn-ewrop/ Making the Irish an official language in the European Union has added to the confidence of Irish speakers and have helped to increase the use of Irish in Ireland. Jill Evans will continue to fight for funding and support infrastructure and policies to encourage economic development in Welsh speaking areas (and everywhere in Wales) to provide opportunities for Welsh speakers to stay in their communities and contribute to the future of the language

That's where my vote is going tomorrow. And I'll be up bright and earlier to deliver leaflets in the morning